Aanmelden nieuwe leerling

De scholen van Talent Primair staan in principe open voor elk kind waarvan de ouders/verzorgers de grondslag van de school respecteren en inschrijving wensen. Inschrijving van vierjarigen of tussentijds in te stromen kinderen vindt in de regel plaats nadat de ouders door de schoolleiding geïnformeerd zijn over het karakter van de school. Door Talent Primair wordt ten aanzien van het toelatingsbeleid als algemene regel gehanteerd dat broertjes of zusjes van een zittend kind in principe ook aangenomen worden, indien aangemeld. Uitgezonderd de situatie dat er een wacht/reservelijst voor de betreffende groep is of dat het kind op andere gronden geweigerd dient te worden.

Bij de kennismaking wordt in ieder geval aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

  • de identiteit van de school die ouders dienen te respecteren en de wijze waarop hieraan vorm wordt gegeven;
  • de missie en visie van de school; van de ouders wordt gevraagd de uitgangspunten en de doelstellingen van de school tenminste te respecteren;
  • de wijze waarop het onderwijs georganiseerd is, zoals beschreven in de schoolgids.

Voor leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte kan een aangepaste procedure gelden. Zie hiervoor de toelatingsprocedure in de schoolgids.

Inschrijving kan worden geweigerd in de volgende gevallen:

  • als de ouders de identiteit en de vormgeving ervan niet respecteren;
  • als de ouders aangeven dat de kinderen niet mee mogen doen met de activiteiten die gerelateerd zijn aan de identiteit van de school;
  • indien er, onder andere op grond van het onderwijskundig rapport, het intakegesprek of het advies van de peuterspeelzaal gegronde redenen zijn om te verwachten dat het kind het onderwijs op school niet kan volgen en/of meer zorg of voorzieningen nodig zal hebben dan de school redelijkerwijs kan bieden;
  • indien er door de directie van de school een tijdelijke inschrijvingsstop voor een groep is afgekondigd, omdat de groep te groot is of omdat de waarborg voor aanbieding van kwaliteit in de zorg in het geding komt. Op onze school hanteren we in de regel maximaal 28 kinderen per groep.

Het inschrijfformulier is te verkrijgen door een mail te sturen aan de school. Op dit moment werken wij voor alle leerjaren met een wachtlijst en is het niet mogelijk uw kind direct in te schrijven voor plaatsing. Heeft u een vraag over de wachtlijst of het inschrijven van uw kind, dan kunt u een bericht sturen naar info@mariamontessori.nl