School
Ondersteuning
Profiel

Met ingang van één augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. De Dr. Maria Montessorischool is onderdeel van het samenwerkingsverband Unita. Het doel van het samenwerkingsverband is om iedere aangemelde leerling met specifieke onderwijs- en leerbehoeften een passende vorm van onderwijs op een school te kunnen bieden. Daarom maken naast basisscholen ook scholen voor speciaal (basis)onderwijs deel uit van dit verband.

Alle scholen onder Unita bieden basisondersteuning aan op het (minimale) niveau zoals dat wettelijk is vastgelegd. Daarnaast heeft onze school intern expertise op verschillende deelgebieden verworven die bovenop de wettelijke vereisten de basisondersteuning versterken en de school haar specifieke karakter geeft.

In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft de Dr. Maria Montessorischool aan op welke manier zij haar leerlingen met speciale onderwijs- en leerbehoeften deze verplichte basisondersteuning biedt. Het profiel beschrijft waar de school intern expertise heeft opgebouwd bovenop de minimale basisondersteuning en ook waar grenzen ervaren worden. Het SOP beschrijft eveneens met welke externe ondersteuning deze grenzen verlegd worden.

Als de basisondersteuning niet toereikend is voor een leerling, kan er een beroep worden gedaan op extra ondersteuningsarrangementen die door Unita worden aangeboden. Deze arrangementen zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan van Unita. Een keer in de vier jaar wordt zowel het SOP van de basisschool als het ondersteuningsplan van Unita vastgesteld. Dit schoolondersteuningsprofiel is opgesteld in samenwerking met het team. De MR heeft
hierover haar advies gegeven.