SCHOOLPLAN

Het schoolplan is het beleidsdocument waarin de school aangeeft welke keuzes zij voor de schoolplanperiode 2016‐2020 heeft gemaakt. Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur. Dit beleid is kort samengevat in hoofdstuk 1. Op basis daarvan zijn de specifieke doelen voor onze school bepaald, rekening houdend met de huidige stand van zaken van het onderwijs en de omgevingsfactoren die van invloed zijn op het functioneren van de school. Het schoolplan geeft aan het bestuur, het team en ouders duidelijkheid over wat de school wil bereiken met het onderwijs hoe dat praktisch wordt vorm gegeven.

Wij nodigen u graag uit om het schoolplan hier te downloaden en te lezen.