Welkom op de dr. Maria Montessorischool

Op onze school, die door ouders wordt omschreven als een warme en veilige school, combineren we het behalen van hoge opbrengsten met het streven naar een optimale talentontwikkeling voor ieder kind. Dit bereiken we door aan de ene kant een strak en onderscheidend kwaliteitssysteem te hanteren en aan de andere kant door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijs- en ontwikkelbehoefte van iedere individuele leerling.

Schoolgids

In onze schoolgids kunt u zich aan de hand van de geboden informatie een beeld vormen hoe wij innovaties in het onderwijs vormgeven, zoals het werken met leerlijnen, the Leader in Me, de techniekwerkplaats, de deltagroep en de inzet van ICT ter ondersteuning van de nieuwste lesmethodes.

Praktische Wetenswaardigheden

Schooltijden

Wij hanteren een continurooster voor alle leerlingen en dit zijn de schooltijden:
• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 08.30 tot 14.30 uur.
• Woensdag van 08.30 tot 12.30 uur
Om 08.20 uur mogen de leerlingen naar de klas, om 08.30 uur gaan de buitendeuren dicht en beginnen de lessen. Uw kind moet dan ín de klas zijn.

Gym- en zwemrooster

Groep 1-2 heeft op dinsdag, woensdag en donderdag gym in de speelzaal van school. Groep 3-4 heeft om en om op maandagmiddag zwemles en iedere donderdagochtend gymles in de zaal aan de Albardastraat. Groep 5 t/m 8 heeft op maandag en vrijdag gymles in de gymzaal bij de Albardastraat.

Verjaardag vieren

Wanneer een kind jarig is (geweest), wordt dit uitgebreid gevierd in de klassen op een wijze die past bij de leeftijdsfase van het kind. Jonge leerlingen krijgen een muts of strik op. De leerlingen zitten in de kring en zingen verjaardagsliedjes. Het kind staat even in het middelpunt van de belangstelling. Natuurlijk willen de meeste leerlingen iets uitdelen op hun verjaardag, in de vorm van een gezonde, eetbare traktatie. Traktaties zijn de laatste jaren steeds groter, uitbundiger en ongezonder geworden; koek, snoep, chips, taart in allerlei variaties en allerlei kleine cadeautjes hierbij. De balans tussen een leuke doch gezonde traktatie is voor sommige ouders veelal een dilemma: een gezonde traktatie laten de kinderen staan, maar snoep e.d. mag niet van de school.

Bij het trakteren gelden de volgende afspraken:

• We vinden het vieren van de verjaardag belangrijk en ook dat kinderen leren dat dit zonder grote hoeveelheden suikers en extra’s kan. De school heeft een inspiratieboek voor traktaties
waarin de richtlijnen zijn beschreven;
• De traktatie moet eetbaar zijn, dus geen speelgoedjes of andere toegevoegde cadeautjes erbij
of ter vervanging;
• Traktaties met snoep of chips zijn niet toegestaan en worden dus ook niet uitgedeeld in de klas.
• De leerkracht krijgt dezelfde traktatie als de leerlingen, juist om te benadrukken dat zij zich niet willen onderscheiden van leerlingen op dit punt;
• Uw kind mag bij de oud-leerkracht, de leerkrachten van de bouw en de directie langsgaan met een traktatie. Het is niet de bedoeling dat leerlingen uit andere klassen een traktatie krijgen; ook broertjes en zusjes niet;
• Het is prettig dat u rekening houdt met leerlingen die bepaalde etenswaren niet mogen hebben. Informeer van tevoren bij de leerkracht welke leerlingen een dieet hebben.

– leren met je hoofd, hart en handen –

Schoolplan

Het schoolplan is het beleidsdocument waarin de school aangeeft welke keuzes zij voor de schoolplanperiode 2016‐2020 heeft gemaakt. Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur. Dit beleid is kort samengevat in hoofdstuk 1. Op basis daarvan zijn de specifieke doelen voor onze school bepaald, rekening houdend met de huidige stand van zaken van het onderwijs en de omgevingsfactoren die van invloed zijn op het functioneren van de school. Het schoolplan geeft aan het bestuur, het team en ouders duidelijkheid over wat de school wil bereiken met het onderwijs hoe dat praktisch wordt vorm gegeven.

Wij nodigen u graag uit om het schoolplan hier te downloaden en te lezen.

School ondersteuning profiel

Met ingang van één augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. De Dr. Maria Montessorischool is onderdeel van het samenwerkingsverband Unita. Het doel van het samenwerkingsverband is om iedere aangemelde leerling met specifieke onderwijs- en leerbehoeften een passende vorm van onderwijs op een school te kunnen bieden. Daarom maken naast basisscholen ook scholen voor speciaal (basis)onderwijs deel uit van dit verband.

Alle scholen onder Unita bieden basisondersteuning aan op het (minimale) niveau zoals dat wettelijk is vastgelegd. Daarnaast heeft onze school intern expertise op verschillende deelgebieden verworven die bovenop de wettelijke vereisten de basisondersteuning versterken en de school haar specifieke karakter geeft.

In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft de Dr. Maria Montessorischool aan op welke manier zij haar leerlingen met speciale onderwijs- en leerbehoeften deze verplichte basisondersteuning biedt. Het profiel beschrijft waar de school intern expertise heeft opgebouwd bovenop de minimale basisondersteuning en ook waar grenzen ervaren worden. Het SOP beschrijft eveneens met welke externe ondersteuning deze grenzen verlegd worden.

Als de basisondersteuning niet toereikend is voor een leerling, kan er een beroep worden gedaan op extra ondersteuningsarrangementen die door Unita worden aangeboden. Deze arrangementen zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan van Unita. Een keer in de vier jaar wordt zowel het SOP van de basisschool als het ondersteuningsplan van Unita vastgesteld. Dit schoolondersteuningsprofiel is opgesteld in samenwerking met het team. De MR heeft
hierover haar advies gegeven.

– Een inspirerende, veilige en duurzame school –

Klachtenprocedure

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. De klager bepaalt de route. Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie,agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne contactpersoon (ICP) op school. De ICP luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon (EVP) voor verdere begeleiding in de klachtenprocedure.
De ICP is door de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. Elke ouder of kind kan op hem of haar een beroep doen als er een probleem is, van welke aard dan ook, waarover u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie wilt of durft te praten of waar u samen niet uitgekomen bent. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

De interne contactpersoon bij ons op school is:
Birgitta Abeling te bereiken via 035 5252643 of birgitta.ab@mariamontessori.nl
Werkdagen: maandag, dinsdagmiddag en woensdag.

Als het nodig mocht zijn, wordt u met uw klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon.
De EVP is geheimhoudingsplichtig. De externe vertrouwenspersonen zijn:
• Marla van Berge Henegouwen-de Jong en
• Drs. Harry Kelderman

Beiden zijn als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon werkzaam bij de CED- groep.
Ze zijn bereikbaar via:

E-mail: evp@cedgroep.nl
Tel: 010 4071599
Website: www.cedgroep.nl
Adres:  CED- groep, postbus 8639, 3009 AP Rotterdam

Ook kan de klager ervoor kiezen om de klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie
waar wij als school bij zijn aangesloten. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren; de ICP of EVP kan u
hierbij behulpzaam zijn. De contactgegevens zijn:
Tel: 030 2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: http://www.onderwijsgeschillen.nl
Adres: Landelijke Klachtencommissie, Postbus 1300, 3508 AD Utrecht

Volledige klachtenregeling

Voor de volledige klachtenregeling download  u hier het klachtenschema Talent Primair, klachtenregeling Talent Primair.

 • Dokter-Maria-Montesorrischool-Huizen_0034_DSC_5927_aang.jpg
 • Dokter-Maria-Montesorrischool-Huizen_0022_DSC_6072_aang.jpg
 • Dokter-Maria-Montesorrischool-Huizen_0015_DSC_6319_aang.jpg
 • Dokter-Maria-Montesorrischool-Huizen_0029_DSC_5967_aang.jpg
 • Dokter-Maria-Montesorrischool-Huizen_0031_DSC_5953_aang.jpg
 • Dokter-Maria-Montesorrischool-Huizen_0020_DSC_6109_aang.jpg
 • Dokter-Maria-Montesorrischool-Huizen_0019_DSC_6159_aang.jpg
 • Dokter-Maria-Montesorrischool-Huizen_0035_DSC_5922_aang.jpg
 • Dokter-Maria-Montesorrischool-Huizen_0049_DSC_5787_aang.jpg
 • Dokter-Maria-Montesorrischool-Huizen_0016_DSC_6298_aang.jpg
 • Dokter-Maria-Montesorrischool-Huizen_0021_DSC_6106_aang.jpg
 • Dokter-Maria-Montesorrischool-Huizen_0042_DSC_5866_aang.jpg
 • Dokter-Maria-Montesorrischool-Huizen_0004_DSC_6403_aang.jpg
 • Dokter-Maria-Montesorrischool-Huizen_0005_DSC_6394_aang.jpg
 • Dokter-Maria-Montesorrischool-Huizen_0008_DSC_6364_aang.jpg
 • Dokter-Maria-Montesorrischool-Huizen_0046_DSC_5816_aang.jpg
 • Dokter-Maria-Montesorrischool-Huizen_0009_DSC_6358_aang.jpg